Regulamin sklepu „AW Arte”

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego AW Arte;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.awarte.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie awarte.pl
 6. Sprzedawca - oznacza Annę Karlińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AW Arte Anna Karlińska, ul C7 nr domu 12, 32-086 Węgrzce, NIP:  5130065006, REGON:  362832616, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: info@awarte.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 7. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. ;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AW Arte Anna Karlińska, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia można składać przez stronę internetową wypełniając formularz zamówienia na stronie.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu  przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz  w niedziele i w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego. Zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, najczęściej jednak do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. W innym przypadku, np.w przypadku chęci zamówienia i dostarczenia przesyłki do innego kraju, przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt (mailowy lub telefoniczny) w celu ustalenia szczegółów.
 5. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail z prośbą o jego potwierdzenie.
 6. Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną zrealizowane. Może się zdarzyć, że Państwa adresy e-mailowe są wpisane nieprawidłowo, w przypadku niepotwierdzonego zamówienia w przeciągu 3 dni będziemy się kontaktować z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub jego ewentualnego anulowania.
 7. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty i z wyrażeniem zgody na dobrowolne zawarcie umowy kupna-sprzedaży, a także oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.
 8. Wszystkie towary dostępne w sklepie „AW Arte” pochodzą z legalnych źródeł.
 9. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji
 11. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

§ 4 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kosztami dostawy obciążony zostaje Kupujący, chyba, że zaznaczono inaczej. Koszty dostawy określone są w cenniku dostawy.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia

4. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub czy nie brakuje towaru . W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czy braku, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa zgadza się z zamówieniem i czy nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się zgniecione, ubite, czegoś brakuje itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny. 

5. W przypadku stwierdzenia niekompletności towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres sklep@awarte.pl.  Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi klient, zaś sklep zwraca koszty towaru oraz najtańszej formy przesyłki dostępnej w sklepie natychmiast po otrzymaniu paczki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z nami pod nr telefonu 513 896 909 lub e-mailem (sklep@awarte.pl). Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury reklamacji.

§ 5 Płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności: zwykłym przelewem

2. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby kupującej oraz numer zamówienia. Wysyłka za pobraniem możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Sklep „AW Arte” zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania zamówienia za pobraniem.

3. W przypadku braku wpłaty po upływie 5 dni od złożenia zamówienia, sklep „AW Arte” kontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową lub telefoniczną. Brak przedpłaty należności za zamówienie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

AW Arte Anna Karlińska

ul. C7 nr domu 12

32-086 Węgrzce

POLSKA

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów

1. AW Arte Anna Karlińska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@awarte.pl.. Anna Karlińska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.

5. Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 § 9 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AW Arte Anna Karlińska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego lawendowybazar.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Anna Karlińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AW Arte Anna Karlińska, ul C7 nr domu 12, 32-086 Węgrzce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP:  NIP:  5130065006, REGON:  362832616,, zwana dalej AW Arte.
 3. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 
 4. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 1. Cel zbierania danych

Dane zbierane są przez Sklep internetowy w celu:

 1. umożliwienia realizacji zamówienia; 
 2. zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności sklepu (rejestracja); 
 3. wysyłania korespondencji związanej z zamówieniami, oraz prezentującej aktualną ofertę sklepu (w przypadku wyrażenia zgody). 

 

§ 2 Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

1. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

- nazwisko i imię- niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie;

- adres zameldowania na pobyt stały- niezbędne w celu realizacji zamówienia;

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania- niezbędne w celu realizacji zamówienia;

- adres poczty elektronicznej- niezbędne w celu realizacji zamówienia i rejestracji w witrynie;

- numer telefonu- niezbędne w celu realizacji zamówienia;

- hasło- niezbędne w celu rejestracji w witrynie;

- numer NIP w przypadku przedsiębiorstw- niezbędne w celu realizacji zamówienia;

- nazwa i ilość zamówionych towarów- niezbędne w celu realizacji zamówienia;

- wartości i daty zamówień- niezbędne w celu realizacji zamówienia; 

 

2. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@awarte.pl

5. Udostępnione dane przetwarzane będą wyłącznie w siedzibie firmy, za pomocą oprogramowania sklepu awarte.pl.

§ 3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie lub firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionych towarów. 

§ 4 Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
 2. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. o małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. 
 3. awarte.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

- Cookies tymczasowe:są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

- Cookies trwałe: są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

4. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. 

§ 5 Dostęp do danych i zabezpieczenia 

 1. Dane osobowe zbierane przez AW Arte za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy awarte.pl.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”. 
 4. AW Arte zapewnia Klientom, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. 
 5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. AW Arte może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez AW Arte roszczeń od danego Klienta. 

 

 

§ 6 Inne strony internetowe

1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.